پروژه اقدسیه

پروژه اقدسیه مسکونی ستاره واقع در انتهای بلوار امام علی شمال

کارفرما:شرکت تعاونی مسکن کارکنان مخابرات استان تهران

پروفیل مصرفی : وین تک

وضعیت : در حال اتمام