پروژه خاص با ترکیب اهن و کرتین وال

پروژه تجاری ترکیب اهن و کرتین وال واقع در رویان متعلق به اقای سعیدی

کارفرما : شرکت دکتر سازه (اقای دکتر امیرحسین مالکی)

وضعیت: تحویل داده شد